Exchange Server 2013 Server Role

08.02.2017

Arhitektura servera sa više uloga je predstavljena sa pojavom Exchange Servera 2007, nastavljena sa verzijom 2010, kao i u verziji Exchange Server 2013.

Exchange 2013 ima tri server uloge (role) koje mogu da se instaliraju:

  • Client Access server
  • Mailbox server
  • Edge Transport server (od pojave SP1 i kasnijih verzija)

Server rolu biramo tokom Exchange 2013 setup-a tj. instalacije. 

Mailbox and Client Access role mogu da rade na istom host serveru, a mogu biti instalirane i odvojeno. Preporuka je da se instaliraju na istom serveru.

Exchange Server 2013 Client Access Server

Kao što ime sugeriše, Client Access server uloga omogućava klijentima (Outlook, Outlook Web App, ActiveSync) povezivanje i pristup elektronskoj pošti. Client Access server radi autentifikaciju i preusmerava zahteve na odgovarajući Mailbox server.

Client Access servers može da ima poboljšanu dostupnost korišćenjem load balancer-a.

Dve glavne komponente su:

  • Client Access service – upravlja konekcijama klijenta na mailbox-eve
  • Front End Transport service – obavlja razne filtering funkcioje email saobraćaja, kao i rutiranje elektronske pošte između Exchange servera i spoljnog sveta.

Exchange Server 2013 Mailbox Server

Mailbox serveri hostuju baze podataka koje sadrže mailbox-eve i public foldere. Konfigurisanjem opcije Database Availability Group podižemo nivo dostupnosti ovog servera tj. role.

Mailbox server takođe  pokreće dva Transport servisa:

  • Hub Transport service – ovaj servis omogućava rutiranje emailova unutar organizacije, i konektivnost između Front End transport servisa i Mailbox Transport servisa.
  • Mailbox Transport service – ovaj servis prosledjuje email poruke između Hub Transport servisa I mailbox baze.

Exchange Server 2013 Edge Transport Server

Edge Transport server je dodatna mogućnost za organizacije, I dizajniran je da bude lociran unutar DMZ mreže kako bi omogućio SMTP konektivnost I protok mailova unutar I van organizacije, bilo na ili sa internet ili Office-a 365. Ova rola se koristi u slučajevima kada organizacija ne želi direktnu komunikaciju sa interneta na interne mreže.

Šta bi sa Server Rolama koje su postojale na Exchange 2007/2010 Serverima

Pojavom Exchange Servera 2013 neke od rola koje su postojale na Exchange Serveru 2007 i 2010 su redukovane I to:

  • Hub Transport server – ova funkcionalnost je podeljena između Client Access server (Front End Transport service) i Mailbox server (Hub Transport and Mailbox Transport services) I sada ne postoji kao posebna server rola

Unified Messaging – ova funkcionalnost je podeljena između Client Access and Mailbox servera I takođe ne više nije posebna server rola.

Pripremio: Ivica Milanović