Opšti uslovi poslovanja

O P Š T I  U S L O V I

POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ECCENTRIX DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD I KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE „ECCENTRIX“

 

 

Osnovni podaci o privrednom društvu:

Poslovno ime:

Privredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge ECCENTRIX doo Beograd - Novi Beograd

Sedište:

Milutina Milankovića 9đ, 11070 Beograd – Novi Beograd, Srbija

Broj registracije u APR-u:

БД“ 77485/2013

MB:

20942355

PIB:

108157430

Internet stranica:

www.eccentrix.rs

E-mail adresa:

office@eccentrix.rs

 

Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim opštim uslovima (u daljem tektu: „Opšti uslovi“) uređuju se pravni odnosi između Privrednog društva za proizvodnju trgovinu i usluge ECCENTRIX doo Beograd-Novi Beograd, Milutina Milankovića 9đ, 11070 Beograd – Novi Beograd (u daljem tekstu: „Prodavac“) i korisnika internet stranice www.eccentrix.rs (u daljem tekstu: „Eccentrix“), odnosno kupaca usluga trening centra Prodavca, tj. edukativnih programa u oblasti informacionih tehnologija najznačajnijih svetskih vendora („Microsoft“, „Citrix“, „CompTIA“, „VMware“, „EC-Council“, „CertNexus“ i mnogih drugih), kako posredstvom predmetne stranice, tako i na bilo koji drugi primenjiv način.

Opšti uslovi su sačinjeni u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, čije se odredbe imaju primenjivati na sva pitanja koja Opštim uslovima nisu izričito uređena.

Korišćenjem internet stranice Eccentrix, te kupovinom usluga Prodavca, korisnici, tj. kupci daju svoju nedvosmislenu saglasnost na Opšte uslove, tj. primenu istih na njihovo postupanje prilikom posećivanja i korišćenja navedene stranice, kao i uopšteno na njihove pravne odnose sa Prodavcem. Takođe, kupovinom usluga Prodavca kupci potvrđuju da su pre zaključenja ugovora o prodaji, odnosno pružanju usluga od strane Prodavca na odgovarajući način obavešteni o Opštim uslovima, tj. svim okolnostima od značaja za donošenje odluke o stupanju u ugovor.

Član 2.

Svi zaposleni kod Prodavca, te sva druga lica angažovana od strane Prodavca dužna su da svoja ovlašćenja i obaveze izvršavaju u skladu sa relevantnim propisima merodavnog prava, Opštim uslovima, ugovorom zaključenim sa kupcem, te standardima profesije i dužnom pažnjom.

Svaki kupac ima pravo izbora obuke u skladu sa ponudom Prodavca, pri čemu su detaljni opisi obuka sadržani na internet stranici Eccentrix.

Ponuda usluga na internet stranici Eccentrix se može menjati na dnevnom nivou, kao i cene tih obuka. Cene obuka mogu biti redovne i akcijske, odnosno cene sa popustom. Takođe, cene pojedinih obuka će korisniku biti učinjene dostupnim na upit upućen Prodavcu.

U skladu sa odredbom člana 1. stav 3. Opštih uslova, Opšti uslovi obavezuju sve korisnike internet stranice Eccentrix i primenjuju se na sve njihove aktivnosti na istoj.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Opšti uslovi važe za sve obuke iz ponude Prodavca, te predstavljaju sastavni deo ugovora koji se u slučaju kupovine zaključuje između Prodavca i kupca, osim ako je samim tekstom ugovora drugačije predviđeno.

Fotografije, slike ili video materijali objavljeni na internet stranici Eccentrix ili u okviru ponude vlasništvo su Prodavca i isključivo su simbolične prirode, odnosno dati samo radi obaveštenja, te u tom smislu mogu odstupati od realnog izgleda usluga koje pruža Prodavac.

U slučaju pružanja usluge elektronskim putem, odnosno održavanja online edukativnog programa, izuzev same usluge, tj. obuke, Prodavac nije dužan da kupcu obezbedi bilo kakvu dodatnu opremu niti sredstva, sa izuzetkom potrebnih materijala i drugih sredstava izričito predviđenih i navedenih ponudom Prodavca. Kupac mora obezbediti odgovarajuću tehničku opremu za platformu koju je Prodavac odabrao za realizovanje obuke. Zaključenjem ugovora sa Prodavcem, Kupac potvrđuje i garantuje da poseduje sve neophodne uslove za uspešno izvršavanje obaveza Prodavca prema predmetnom ugovoru, a u skladu sa informacijama datim na internet stranici Eccentrix i naročito u ponudi Prodavca. Prodavac ne snosi odgovornost za eventualne i bilo kakve smetnje pri korišćenju linka dostavljenog u okviru poziva na obuku iz odredbe člana 4. stav 6. Opštih uslova, odnosno pri pristupanju polaznika odabranoj obuci, a koji su uzrokovani tehničkim postavkama, zabranama ili bilo kakvim drugim ograničenjima na softverima, odnosno mreži kupca, tj. polaznika.

Obaveze Prodavca u slučaju pružanja usluge, tj. održavanja edukativnog programa na način koji nije virtuelne prirode podrazumevaju i obezbeđivanje kupcima sredstava i materijala potrebnih za uspešnu realizaciju ugovorene obuke, u svemu u skladu sa ponudom Prodavca.

Član 3.

Putem internet stranice Eccentrix, Prodavac prodaje usluge pravnim licima sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Hrvatske, pri čemu cene usluga istaknute na internet stranici Eccentrix jednako važe za sve kupce (plaćaju se, dakle, u dinarskoj ili odgovarajućoj EUR protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna), bez obzira na zemlju, tj. adresu njihovog registrovanog sedišta, a usluge obuke se, bez obzira na sedište kupca, pružaju isključivo na srpskom jeziku.

Postupak kupovine

Član 4.

Odabirom željene obuke na internet stranici Eccentrix, te klikom na polje „Prijavi se“ (u slučaju interesovanja korisnika za „Public“, odnosno obuke istovremeno namenjene polaznicima iz različitih pravnih lica), odnosno „Kontaktirajte nas“ (ukoliko je korisnik zainteresovan za „Private“, tj. obuku koja se organizuje isključivo za potrebe polaznika iz jednog pravnog lica),  korisniku će biti omogućeno da unese sledeće podatke: ime i prezime, profesionalnu ili korporativnu e-mail adresu, kontakt telefon, poslovno ime kompanije, adresu sedišta kompanije, MB i PIB kompanije, te ime, prezime i e-mail adresu polaznika. Unos podataka je moguć na srpskom ili engleskom jeziku, u protivnom isti neće biti uzeti u razmatranje od strane Prodavca. Nakon toga, označavanjem polja „Prihvatam Opšte uslove i slažem se sa politikom privatnosti“, korisniku će biti omogućeno da klikom na polje „Pošalji“ Prodavcu dostavi poziv da se učini ponuda za pružanje izabrane usluge, tj. obuke.      

Takođe, moguće je kupiti uslugu i pisanjem na mejlove office@eccentrix.rssales@eccentrix.rs ili predstavniku prodaje. U tom slučaju, smatraće se da kupac prihvata Opšte uslove dostupne u svakom trenutnku na internet stranici Eccentrix.

Internet stranica Eccentrix ne odgovara za tačnost podataka unetih od strane korisnika i kupaca.

Prodavac se obavezuje da u roku od jednog dana od dana prijema poziva na slanje ponude korisniku na e-mail naveden prilikom prijave u skladu sa stavom 1. ovog člana Opštih uslova dostavi ponudu (na srpskom ili engleskom jeziku) sa detaljnom specifikacijom odabrane usluge, koja naročito sadrži: vrstu, tj. naziv obuke, način njenog održavanja (u učionici, virtuelnim putem ili putem video snimka), te mesto održavanja obuke, planirani datum i vreme održavanja obuke, odnosno period u kojem će ista biti realizovana, cenu obuke i rok za slanje prihvata ponude. Zajedno sa pomenutom ponudom, Prodavac u navedenom roku dostavlja korisniku i tekst, odnosno link za pristup korisnika Opštim uslovima, u cilju pravovremenog informisanja korisnika o svim relevantnim uslovima i okolnostima zaključenja ugovora, a naročito posledicama propuštanja rokova, te odustanka kupca od ugovora nakon njegovog zaključenja. Prodavac nije u obavezi da odgovori na poziv korisnika na slanje ponude u smislu ove odredbe Opštih uslova u slučaju da je korisnik isti uputio sa svoje privatne e-mail adrese.

Ponuda Prodavca iz prethodnog stava ovog člana važi samo za korisnika čiji su podaci navedeni prilikom prijave u skladu sa stavom 1. ovog člana, i to u periodu od sedam dana od dana njenog dostavljanja korisniku.

Ponuda Prodavca je prihvaćena ukoliko Prodavac u roku iz prethodnog stava ovog člana primi e-mail obaveštenje ponuđenog korisnika (na srpskom ili engleskom jeziku) da prihvata ponudu, u kom trenutku se smatra da su Prodavac i korisnik zaključili ugovor o prodaji, odnosno pružanju odabrane usluge Prodavca, što istovremeno predstavlja neopoziv izraz saglasnosti i pristanka korisnika, tj. kupca na Opšte uslove i njihovu primenu, te pri čemu se sam tekst prethodno zaključenog ugovora (koji se, dakle, smatra zaključenim samim dostavljanjem Prodavcu prihvata njegove ponude, s obzirom da su u datom trenutku određeni svi bitni elementi ugovora) kupcu dostavlja naknadno, zajedno sa predračunom, odnosno u skladu sa daljim odredbama Opštih uslova.

Najkasnije pet dana pre dana početka obuke, učesnici iste (u skladu sa ugovorom zaključenim između Prodavca i kupca) će dobiti poziv na obuku sa više informacija u vezi sa njenom organizacijom, kao što su datum početka, lokacija održavanja, mogućnost parkiranja u okolini (ako je primenjivo) i slično. Prodavac se obavezuje da u okviru odnosnog poziva kupcu, odnosno polaznicima dostavi i sve tehničke podatke neophodne za uspešno prijavljivanje na obuku sa lokacije kupca/polaznika, tj. online.

Član 5.

Po zaključenju ugovora o prodaji, odnosno pružanju izabrane usluge, svi opisi usluga, cene i ostali uslovi su za Prodavca i kupca određeni, odnosno isti ne podležu bilo kakvoj izmeni, osim ukoliko se očigledno radi o tehničkoj greški nastaloj na internet stranici Eccentrix ili u ponudi Prodavca, usled čega Prodavac može jednostrano promeniti ugovorene podatke na odgovarajući način.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana Opštih uslova, Prodavac je ovlašćen da po zaključenju ugovora, iz opravdanih razloga, a naročito imajući u vidu potrebu za obezbeđivanjem odgovarajućeg predavača i broja polaznika obuke, izvrši određivanje, odnosno promenu datuma i/ili vremena održavanja obuke, sa kojom mogućnošću se kupac saglašava prihvatanjem Opštim uslova, tj. zaključenjem ugovora, te ista ne može predstavljati opravdan razlog za odustanak kupca od ugovora. U slučaju promene datuma određenog za održavanje obuke, Prodavac se obavezuje da istu pruži kupcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od šest meseci od dana inicijalno određenog za njeno održavanje, kao i da najkasnije pet dana pre početka obuke polaznicima dostavi poziv na obuku u smislu odredbe člana 4. stav 6. Opštih uslova.

Takođe, u slučaju sprečenosti Prodavca da pruži uslugu prema zaključenom ugovoru iz razloga problema sa snabdevanjem električnom energijom ili internet konekcijom ili drugih iznenadnih i vanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti, Prodavac se obavezuje da istu pruži kupcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana inicijalno određenog za njeno održavanje.

Prodavac je dužan da o postojanju prethodno navedenih okolnosti obavesti kupca u pisanoj ili elektronskoj formi, i to odmah po saznanju za nastanak svoje sprečenosti.

U slučaju da Prodavac propusti da organizuje i održi izabranu i ugovorenu obuku u rokovima predviđenim odredbama ovog člana Opštih uslova, biće u obavezi da kupcu izvrši povraćaj sredstava uplaćenih po predračunu, najkasnije u roku od osam dana od dana isteka predmetnog roka.

Cene usluga

Član 6.

Cene svih usluga istaknutih na internet stranici  Eccentrix, kao i u ponudama Prodavca iskazane su bez pripadajućeg PDV-a, koji će biti iskazan ponudom Prodavca. Cene se zaokružuju na dva decimalna mesta.

Cene istaknute na internet stranici Eccentrix važe za sve korisnike, isključivo za vreme trajanja konkretne ponude i samo pod ovim Opštim uslovima. Cene istaknute u ponudi Prodavca važe samo za konkretnog, odnosno korisnika kome je ponude upućena, za vreme trajanja ponude i pod Opštim uslovima, tj. u svemu u skladu sa istima.

Način plaćanja

Član 7.

Prodavac se obavezuje da u roku od dva dana od dana prijema e-mail obaveštenja kupca da prihvata prethodno učinjenu ponudu kupcu dostavi tekst zaključenog ugovora o prodaji, tj. pružanju usluga (na srpskom ili engleskom jeziku), te predračun za odabranu uslugu, pri čemu je kupac obavezan da plaćanje po predmetnoj profakturi izvrši u roku od tri dana od dana prijema iste, u svemu prema instrukcijama sadržanim u njoj.

U slučaju da kupac propusti da izvrši uplatu u roku navedenom prethodnim stavom ovog člana Opštih uslova, ugovor se ima smatrati automatski raskinutim. Takođe, od trenutka zaključenja ugovora pa do trenutka uplate ugovorene cene usluge, kupac ima pravo na jednostrani odustanak od ugovora, dostavljanjem Prodavcu pisanog ili elektronskog obaveštenja o tome, koji odustanak se ima smatrati blagovremenim te ne podleže bilo kakvim dodatnim obavezama kupca.

Plaćanje celokupnog iznosa predračuna od strane kupca u skladu sa stavom 1. ovog člana smatraće se rezervacijom mesta za imenovane polaznike na izabranoj obuci. Svaki odustanak kupca od ugovora nakon navedenog datuma, iz bilo kog razloga, smatraće se neblagovremenim, u kom slučaju će Prodavac zadržati celokupan iznos uplaćene cene, dok će kupcu u roku od tri dana od dana održavanja obuke biti dostavljen video snimak iste, čime će se smatrati da je Prodavac izvršio svoju obavezu pružanja usluge u skladu sa ugovorom.

Poslednjeg dana obuke, Prodavac će kupcu dostaviti račun, odnosno fakturu na odgovarajući iznos.

Pružanje usluge, odnosno obuke

Član 8.

Prodavac se obavezuje da uslugu obuke pruži u rokovima i na način predviđen ugovorom o prodaji, tj. pružanju usluga savesno i u svemu prema pravilima struke.

Prodavac odgovara za saobraznost usluge zaključenom ugovoru, u skladu sa relevantnim propisima merodavnog prava.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana Opštih uslova, smatraće se da usluga nije saobrazna ugovoru ako:

  • po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora dao Prodavac;
  • nema redovna svojstva usluga iste vrste;
  • nema posebna svojstva koja je zahtevao kupac, a koja su Prodavcu bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora; ili
  • ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Prodavca u pogledu posebnih svojstava usluge.

Prodavac nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako je u trenutku zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da usluga nije saobrazna ugovoru.

Sve troškove koji su neophodni da bi se Usluga saobrazila ugovoru snosi Prodavac.

Ako usluga nije saobrazna ugovoru, kupac može da zahteva od Prodavca da izvrši saobraznu uslugu u razumnom roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana određenog za početak, odnosno početka obuke.

Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, kupac može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Smatra se da nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 2. ovog člana postoji ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora stvara preterane troškove, a uzimajući u obzir:

  • vrednost Usluge koju bi imala da je saobrazna Ugovoru;
  • značaj saobraznosti u konkretnom slučaju; te
  • da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

Prodavac ne može da utiče na kvalitet laboratorija zvanično kreiranih, odnosno utvrđenih od strane vendora, tj. predviđenih da prate teorijski deo obuke kod Prodavca na način osmišljen od strane samih vendora, te Prodavac neće odgovarati ni za njihovo pravilno funkcionisanje u bilo kom smislu. 

Video materijal koji Kupac dobije od strane Prodavca nakon odslušane obuke može biti korišćen samo i isključivo od strane predmetnog polaznika, odnosno isti nema pravo da isti dalje na bilo koji način distribuira.

U skladu sa prethodnom odredbom ovog člana Opštih uslova, u slučaju da dođe do povlačenja određene obuke od strane vendora, tj. na način da ista više nije u ponudi, Prodavac se obavezuje da Kupcu bez odlaganja učini ponudu druge slične obuke. U slučaju da Prodavac nije u mogućnosti da učini predmetnu ponudu ili da ista bude odbijena od strane Kupca, Prodavac će biti u obavezi da Kupcu izvrši povraćaj sredstava uplaćenih na ime povučene obuke u roku od 15 dana od dana kada je Prodavac zaprimio izjavu Kupca da odbija ponuđenu alternativu.

U slučaju da dođe do promene sadržaja obuke od strane vendora, Prodavac se obavezuje da Kupcu pruži najnoviju verziju obuke, što se odnosi i na materijale koji se Kupcu stavljaju na raspolaganje u vezi sa istom.

Tačnost podataka i odricanje od odgovornosti

Član 9.

Prodavac se obavezuje da će nastojati da informacije objavljene na internet stranici Eccentrix održava ažurnim i tačnim. Međutim, uprkos kontinuiranom nastojanju Prodavca da predmetni podaci budu što ažurniji i tačniji, može se desiti da se isti promene toliko brzo da se na navedenoj stranici u određenom trenutku nađu u svom neizmenjenenom obliku, usled čega Prodavac ne snosi odgovornost za posledice proistekle iz pretpostavke korisnika, odnosno kupca da su dostupni podaci ispravni.

Prodavac apeluje na korisnike, odnosno kupce da, u slučaju da primete bilo kakve nepravilnosti u smislu prethodnog stava ovog člana Opštih uslova, iste bez odlaganja prijave na e-mail adresu office@eccentrix.rs.

Promene internet stranice Eccentrix i Opštih uslova

Član 10.

Prodavac zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine internetu stranicu Eccentrix bez prethodnog upozorenja korisnika i kupaca o tome, odnosno da ograniči dostupnost predmetne stranice određenim licima ili geografskom području.

Takođe, Prodavac može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti svoje opšte uslove poslavanja i korišćenja internet stranice Eccentrix ažuriranjem ovog dokumenta, koje izmene su obavezujuće po korisnike, odnosno kupce i sa čijom se primenom saglašavaju na način predviđen odredbom člana 1. stav 3. Opštih uslova.

Zaštita podataka o ličnosti

Član 11.

Prodavac je obavezan da u pitanjima prikupljanja, obrade i zaštite podataka o ličnosti postupa u svemu u skladu sa relevantnim propisima, što je detaljno uređeno posebnim aktima Prodavca, odnosno politikom privatnosti objavljenom na internet stranici Eccentrix.

Obaveštenja

Član 12.

U slučaju bilo kakvih pitanja, primedaba ili sugestija, korisnici, tj. kupci iste mogu proslediti na e-mail adresu office@eccentrix.rs.

Shodna primena Opštih uslova i odgovornost Prodavca

Član 13.

Odredbe ovih Opštih uslova shodno se primenjuju i na ugovore između Prodavca i kupaca koji se ne zaključuju elektronskim putem, a u kom slučaju će se sva komunikacija između navedenih strana odvijati u pisanoj formi, i to putem preporučene pošiljke.

Prodavac je odgovoran za saobraznost usluge ugovoru u skladu sa relevantnim propisima merodavnog prava, te prema zaključenom ugovoru.

Završne odredbe

Član 14.

U skladu sa odredbom člana 1. stav 2. Opštih uslova, na sve što istima nije izričito uređeno imaju se primenjivate odredbe relevantnih propisa Republike Srbije, dok se svaki eventualni spor u vezi sa njihovim važenjem i primenom ima rešavati pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Izmene i dopune Opštih uslova će biti punovažne samo ukoliko su učinjene u pisanoj formi i objavljene na internet stranici Eccentrix.

Opšti uslovi su sačinjeni na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu će u slučaju bilo kakvih neslaganja između pomenutih verzija prednost ima ona na srpskom jeziku, a što se shodno primenjuje i na sve druge akte donete, odnosno zaključene na osnovu Opštih uslova.

Opšti uslovi stupaju na snagu dana 06.08.2020, koji datum predstavlja dan njihovog donošenja i objavljivanja.

Preuzmite pdf dokumenta Opšti uslovi poslovanja