OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: "Zakon") i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“)Rukovalac ECCENTRIX doo Beograd- Novi Beograd,  (dalje: "Rukovalac"), izdaje sledeće:

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI ("Obaveštenje")

 

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost lica, kao i da ih informiše o njihovim  pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o rukovaocu:
Privredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge ECCENTRIX doo Beograd-Novi Beograd- Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 117, sprat 2
Irena Gigovic direktor
MB 20942355
PIB 108157430
office@eccentrix.rs

Podaci o ličnosti koji se obrađuju
Ime i prezime, e- mail i broj mobilnog telefona.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka
Svrha i pravni osnov za obradu Vaših podataka zavise od vrste odnosa koji zasnivate sa Rukovaocem i oni se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikupljaju.

Podaci o ličnosti koje obrađujemo služe u sledećim procesima:

  • Realizacije zahteva za kupovinu vaučera.
  • Realizacije zahteva za najam učionica i kompjutera.
  • Realizacije obuke i dostavljanja obaveštenja u vezi sa obukom.
  • Dostavljanja oglasnih poruka u vezi sa poslovnim aktivnostima Rukovaoca.

Pravni osnov obrade jeste: obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju
Podaci se ne iznose iz RS.

Primaoci evidencije
Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci koji se prikupljaju čuvaju se najduže 12 meseci.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju
Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.
Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.
U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.
Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu office@eccentrix.rs.
Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.
Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora
Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje Ugovora o radu.

Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti
Rukovalac je sproveo tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Prihvatanjem ovog Obaveštenja Lice je svesno i saglasano da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom  Obaveštenju, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

Rukovalac