OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: "Zakon") i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“)Rukovalac ECCENTRIX doo Beograd- Novi Beograd,  (dalje: "Rukovalac"), izdaje sledeće:

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI ("Obaveštenje")

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost lica, kao i da ih informiše o njihovim  pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o rukovaocu:
Privredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge ECCENTRIX doo Beograd-Novi Beograd- Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 117, sprat 2
Irena Gigovic direktor
MB 20942355
PIB 108157430
office@eccentrix.rs

Podaci o ličnosti koji se obrađuju
Ime i prezime, e- mail i broj mobilnog telefona.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka
Podaci se obrađuju u svrhu dostavljanja oglasnih poruka u vezi sa poslovnim aktivnostima Rukovaoca.

Pravni osnov obrade jeste: Pristanak lica

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju
Podaci se ne iznose iz RS.

Primaoci evidencije
Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci koji se prikupljaju čuvaju se najduže 12 meseci.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju
Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.
Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.
U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.
Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu office@eccentrix.rs.
Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.
Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora
Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje Ugovora o radu.

Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti
Rukovalac je sproveo tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Prihvatanjem ovog Obaveštenja Lice je svesno i saglasano da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom  Obaveštenju, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

Rukovalac